top of page

Algemene informatie

Vergoedingen Fysiotherapie

In 2023 heeft Fysio Frencken contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland. Indien u niet zeker weet of uw verzekeraar een contract met de praktijk heeft, dan kunt u dit ook navragen bij uw verzekeraar. De onderstaande tarievenlijst geldt wanneer er geen contractuele prijsafspraken bestaan met uw zorgverzekeraar of wanneer uw behandelingen uit de aanvullende verzekering op zijn. Voorkom verrassingen, kijk van tevoren naar uw polisvoorwaarden.

Tarievenlijst Fysiotherapie per 1 januari 2024

Voorkom verrassingen, kijk van tevoren naar uw polisvoorwaarden.

Behandeling Fysiotherapie
Behandeling Manuele Therapie
Behandeling Kaak Fysiotherapie
Lange Zitting
Screening
Screening en intake en onderzoek
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Telefonische Zitting
Toeslag voor behandeling aan huis
Inrichtingstoeslag
Niet nagekomen afspraak (wanneer niet 24 uur vooraf afgezegd)
Verslaglegging fysiotherapie aan derden

€ 42,00
€ 53,00
€ 53,00
€ 69,00
€ 19,00
€ 62,00
€ 69,00
€ 29,00
€ 16,00
€ 11,00
€ 36,50
€ 95,00

Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum onder vermelding van alléén het factuurnummer. Na het verstrijken van deze termijn zal een herinneringsnota worden verstuurd. Bij een vervolgend verzuim staat het Fysio Frencken vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen, waarvan ook buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

2. De patiënt dient bij de aanmelding of de intake aan te geven waar hij/zij verzekerd is, welk BSN-nummer van toepassing is en wat de algemene persoonsgegevens zijn.

3. Indien er sprake is van een aanvullende verzekering (incl. fysiotherapie behandelingen) zullen declaraties rechtstreeks online naar de zorgverzekeraar worden uitgevoerd wanneer Fysio Frencken met de desbetreffende zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Indien de polis van de patiënt geen of niet voldoende vergoeding biedt, krijgt de patiënt een factuur van de gemaakte kosten.

4. De te declareren tarieven bij de zorgverzekeraars door Fysio Frencken worden berekend aan de hand van met de zorgverzekering gemaakte contractuele afspraken omtrent het honorarium.

5. Indien de patiënt is aangesloten bij een zorgverzekeraar waar Fysio Frencken geen contract mee heeft afgesloten, dient de patiënt de gemaakte kosten zelf te voldoen. De patiënt zal de nota ontvangen via de e-mail of via een geprinte versie. Deze nota kan door de patiënt zelf worden ingediend bij de zorgverzekeraar waarna (mogelijk een deel van) de nota zal worden vergoed. Informeer hiervoor uw eigen polisvoorwaarden.

6. De bovenstaande tarievenlijst geldt wanneer er geen contractuele prijsafspraken bestaan met uw zorgverzekeraar of wanneer uw behandelingen uit de aanvullende verzekering op zijn. Voorkom verrassingen, kijk van tevoren naar uw polisvoorwaarden.

7. De patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de kosten van de geleverde therapie. Indien de patiënt minderjarig is worden de kosten in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.

8. Fysio Frencken houdt zich het recht om de tarieven jaarlijks te wijzigen.

9. Afspraken dienen minimaal 24 uur alvorens de aanvang van de betreffende behandeling te worden geannuleerd. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden bij de patiënt.

Klachtenregeling

Fysio Frencken hoopt ten alle tijden dat u tevreden bent met de manier waarop wij u van dienst kunnen zijn. Heeft u toch klachten betreffende de behandeling bij Fysio Frencken?

Dan verzoeken wij dit allereerst kenbaar te maken bij de therapeut en samen in gesprek te gaan. Mocht u zich hierbij niet prettig voelen en de klachten zijn van dien aard, dan stelt Fysio Frencken u in de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachten- en geschillenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Fysio Frencken staat ten alle tijden open voor een gesprek om uw klacht in kaart te brengen en te zoeken naar een passende oplossing. Via het KNGF is er een mogelijkheid om een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Mocht dit niet zorgen voor het gewenste resultaat, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Fysio Frencken neemt eventuele klachten uiterst serieus en zoekt graag met u naar een passende oplossing. Hiervoor nemen wij deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Contactgegevens ledenadvies KNGF:

bottom of page